Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vedtægter

 

§ 1

Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulig pris.

§ 2

Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets love. Tilslutningsafgiften skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 3

Selskabets medlemmer hæfter udadtil solidarisk for selskabets forpligtelser og indadtil i forhold til skatter og afgifter.

§ 4

Såfremt et medlem afhænder eller på anden måde afstår ejendommen, i hvilken der er installeret vand fra vandværket, er det ejendommen, der hæfte for eventuelle restancer. Sælger skal drage omsorg for, at den nye ejer (lejer) er indforstået hermed.

§ 5

Selskabets medlemmer forpligter sig til at aftage vand fra vandværket og betale de til enhver
tid herfor gældende afgifter, der er beregnet på at kunne dække driftsudgifterne og forrentningen og afdrag af den til vandværkets etablering nødvendige anlægssum.
Vandafgiften fastsættes af den ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår.
Eventuel ændring af vandafgifterne skal ske procentvis af de samlede afgifter.
Opkrævningen af vandafgifter sker ved bestyrelsens foranstaltning og på den måde, som bestyrelsen bestemmer.

§ 6

Såfremt vandafgiften ikke er betalt 30 dage efter et kvartals begyndelse, er bestyrelsen berettiget til, efter forudgående varsel på 8 dage i anbefalet brev, at afbryde for vandtilførslen til ejendommen og vedkommende har først ret til at få vandtilførslen reetableret, når restancen og de med afbrydelsen samt reetablering af vandtilførslen forbundne omkostninger er betalt.

Hvor der på grund af restance med betaling af vandafgiften er blevet lukket for tilførslen, skal der uanset afbrydelsen betales vandafgift for det tidsrum, i hvilket der har været afbrudt.

§ 7

Vandinstallationen i medlemmernes ejendomme, stikledning derfra og til offentlig vej rekvireres og betales normalt af medlemmerne uden om selskabet, ligesom vedligeholdelsen påhviler medlemmerne. Forandringer ved stikledningerne, eller den indvendige installation, anbringelser af nye haner og lignende, skal straks meddeles bestyrelsen.

Medlemmerne må ikke på egen hånd foretage ændringer ved - eller tilslutning til selskabets ledningsnet.

Eventuelle konstaterede fejl ved vandværksanlægget eller dertil hørende ledninger m.v. skal straks meddeles til bestyrelsen eller den af denne antagende tilsynsførende.

§ 8

Medlemmerne er uberettiget til at træffe aftale med ikke-medlemmer om at forsyne deres ejendomme med vand fra vandværket.

For at undgå vandspild skal medlemmerne sørge for, at der ikke er utætheder i installationer på deres ejendomme, samt for at holde hanerne tillukket, når vandet ikke bruges.

§ 9

Et medlems tilsidesættelse af sine forpligtelser overfor selskabet i h. t. § 7 eller § 8 medfører erstatningspligt overfor selskabet, i grove eller gentagelsestilfælde kan selskabets bestyrelse afbryde for vandtilførslen, uden at forpligtelsen for vedkommende medlem til at betale vandafgiftene bortfalder.

§ 10

Selskabets bestyrelse eller den, der af bestyrelsen bemyndiges dertil, har mod behørig legitimation, fri adgang til medlemmernes ejendom, når tilsyn med de til vandværket hørende ledninger nødvendiggør dette.

§ 11

Selskabet og dets bestyrelse skal efter bedste evne sørge for, at vandværket holdes i konstant drift, således at medlemmerne kan bruge vandet uden forstyrrelser og afbrydelser. Men selskabet påtager sig ikke ansvar for eventuelle afbrydelser eller for følgerne heraf for de enkelte medlemmer.

§ 12

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Funktionstiden er 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ved vedtægtsændringen i 1973 bestemmes ved lodtrækning, hvem der først skal på valg.
Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved stemmeflerhed.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

§ 13

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april kvartal med følgende dagsorden:
        1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
        2. Regnskabsaflæggelse.
        3. Fastsættelse af vandafgifterne for det kommende år.
        4. Valg af bestyrelse
        5. Valg for to år af en suppleant.
        6. Valg af revisor
        7. Eventuelle forslag fra medlemmer (Der indgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen)
        8. Eventuelt.

§ 14

Selskabets regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Det første regnskabsår udløber i 1960.

§ 15

Beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal uanset det fremmødte antal.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog således, at der kun kan stemmes med en fuldmagt pr. fremmødt andelshaver.

Til vedtagelse af forslag om lovændring eller om selskabets opløsning kræves, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at 3/4 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget med den nævnte kvalificerede majoritet, uden at halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage derefter med 8 dages frist indvarsle til en ny generalforsamling, og såfremt forslaget på denne vedtages med 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, er forslaget gyldigt vedtaget uanset de mødte antal.

 

§ 16

Formand og kasserer kan overfor tredie mand tegne selskabet, men ved pantsætning, større ændringer på bygninger og ledningsnet kræves en ekstraordinær generalforsamling, såfremt disse ændringer overstiger 25% af årsindtægten excl. moms.

 

§ 17

Bestyrelsen er bemyndiget til i forbindelse med vandværkets etablering eller senere at indgå overenskomst med grundejende institutioner, der af særlige årsager ikke kan tegne sig som medlemmer af selskabet , om levering af vand fra vandværket på vilkår, der ikke må være billigere end de vandafgifter, selskabets medlemmer skal betale.

Disse love er revideret og godkendt på ordinær generalforsamling den 26 marts 1973, samt på ekstraordinære generalforsamlinger den 5 januar 1981, 9. april 1984 og den 10 april 1995, samt på den ordinære generalforsamling den 6/5 2024

 

Kim Fonnesbæk.
Dirigent


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

Normal drift

 

Vandets hårdhedsgrad: 23.0º dH


Senest målt den: 07-11-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt