Vandværkets takster er fastlagt som følger

 

 

Vandpris 4,50 kr. pr m3
Fast afgift og målerleje 200,00 kr. pr kvartal
Fakturagebyr papir fakturaer 25,00 kr. pr stk
Tilslutningsafgift 11.000,00 kr.

 

Vandmålerne aflæses elektronisk med udgangen af hvert kvartal.
Vandforbruget opkræves op baggrund af det aflæste forbrug.
Der opkrævets samtidig et a/conto beløb for det kommende kvartal.
Ved fraflytning opkræves forbruget frem til fraflytnig. Eventuel tilgodehavende på mindre end 25,00 kr. udbetales ikke.
Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr som 1. gang er på 100,00 kr. Ved betaling senere end 1 måned efter forfaldsdato opkræves et rykkergebyr på 100,00 kr.
Afbrydes vandforsyningen på grund af manglende betaling, opkræves de omkostninger værket har med lukning og genåbning af vandforsyningen.
Udover vandafgiften opkræves en statsafgift på 6,37 kr. pr m3.
Ved tilslutning til vandværket uden for værkets eksisterende ledningsnet betales ud over tilslutningsafgiften et bidrag til den nye ledningsføring. 
Ledningsbidraget fordeles normalt ligeligt mellem de tilsluttede parceller bortset fra industriområdet, hvor ledningsbidraget udgør 5.000,00 kr. pr tilslutning samt  3,00 kr. pr m3.


Alle priser er excl. moms.

Priserne er gældende fra 1/1 2019